Digipath

Дигитални патеки за учење на деца

Дигиталните патеки за учење на деца претставуваат облик на Академии за учење на дигитални вештини за деца. Тие се состојат од повеќе последователни обуки кои се надоврзуваат и надополнуваат една со друга.

Digipath се состои од

3 различни дигитални
патеки за учење

Во една учебна година може да се изучат 2 обуки од една Digipath програма. На почеток на учебната година се одбира
соодветен Digipath во зависност од возраста на ученикот, претходно изучени обуки и неговите предзнаења.

икона

Дигиталната патека за програмирање

6 Обуки

Секоја дигитална патека започнува со обуките

Scratch и Scratch Adv како основни обуки за деца од 8 до 11 годишна возраст

Нивна цел е да ги постават основите за работа со компјутер, да се развие културата за креативно компјутерско работење, да ги воведат учениците во основите на логичкото и програмерско размислување, да ги запознаат со основните програмерски концепти и основите на компјутерски дизајн.
Овие две обуки се задолжителни за деца од 8–9 години како и за деца кои немаат предзнаења од креативно компјутерско образование.
scratch-scratch-adv-kako-osnovni-obuki