Дигитална патека

Академија за веб дизајн за деца

Секоја дигитална патека започнува со обуките: Scratch и Scratch Adv како основни обуки за деца од 8 до 11 годишна возраст. Овие две обуки се задолжителни за деца од 8 – 9 години како и за деца кои немаат предзнаења од креативно компјутерско образованиеДигиталната патека за веб дизајн понатаму продолжува со online обуки за: HTML/CSS, HTML/CSS Adv, Java Script и Java Script Adv за деца од 10 – 14 години.

Дигиталната патека за веб дизајн за деца е составена од

Обуки за Scratch, HTML/CSS и JavaScript

Дигиталната патека за веб дизајн за деца ги воведува вашите деца во дизајнот на веб страници и се состои од обуки за Scratch, HTML/CSS и JavaSript. По завршување на секоја обука учениците добиваат диплома за завршена обука од нашиот едукативен центар. Во дипломата се наведува од која Дигитална патека е обуката. Исто така се наведуваат сите постигнати цели и вештини за време на следење на обуката.

digipath-onlajn-obuka-programigram-scratch

ПрограмИграм™ во Scratch

Наша програма за

Дигиталната патека за веб дизајн за деца