Digipath Обука за Python Upp Adv. плаќање на рати

2.500 ден / месечно

Преку обуката Python Upp Adv учениците ќе го продлабочат знаењето од првите две обуки од Дигиталната патека за програмирање во Python за различни видови Python библиотеки и работа со нив.

Оваа обука е наменета за деца на возраст од 10 до 14 години. Обуката се одвива онлајн, со користење на платформата Zoom. Времетраење на една обука е 17 недели со 1 час неделно по 75 минути.

Со завршувањето на Python Upp Adv учениците ќе имаат понапредни познавања од концептите кои ги имаат изучено во обуките за основно и напредно користење на Python, ќе се запознаат со визуализација на нумерички податоци и работа со влезни датотеки, ќе креираат целосна едноставна игра со употреба на модулот PyGame и ќе креираат свои први програми кои ќе имаат кориснички интерфејс.

Опис

Оваа обука ги опфаќа следните содржини:

 • Повторувањето за: променливи, листи, услови и циклуси, работа со вгнездени
  блокови на код и вгнездени циклуси
 • Работа со датотеки (читање, запишување на податоци и бришење на датотеки
  преку програма)
 • Основи на модул Matplotlib за исцртување графикони од податоци
 • Комбинирање на знаењата за да се визуелизираат податоци кои се наоѓаат во
  некоја датотека.
 • Повторување и утврдување на знаењата од објектно-ориентираните концепти
  (класи, атрибути и методи)
 • Напредно ниво на користење на модулот PyGame
 • Целосно кодирање и изградба на познатата игра Змија.
 • Основно користење на модулот Tkinter (поле за внесување на текст, oпаѓачка
  листа и сл.)
 • Форми во модулот Tkinter
 • Финален проект и негова презентација

Вие исто така би сакале…