Дигитална патека за графички дизајн за деца плаќање на рати

2.250 ден / месечно

Дигиталната патека за дизајн е составена од следниве основни обуки: Scratch, Scratch Adv, Основи на дизајн и Canva, Дизајн и Canva Adv.
Секоја дигитална патека започнува со обуките: Scratch и Scratch Adv како основни обуки за деца од 8 до 11 годишна возраст. Овие две обуки се задолжителни за деца од 8 – 9 години како и за деца кои немаат предзнаења од креативно компјутерско образование.

Опис

Подготвителна обука за деца

Првата обука за Scratch е воведна и подготвителна обука која има за цел да ги постави основите за работа со компјутер, да ја развие културата за креативно компјутерско работење, да ги воведе учениците во основите на логичкото и програмерско размислување, да ги запознае со основните програмерски концепти и основите на компјутерски дизајн.
Оваа обука ги опфаќа следните содржини:

 • Вовед во работа со компјутери. Креирање на корисничка сметка и запознавање со интерфејсот на Scratch
 • Блокови за движење. Први проекти во Scratch
 • Уште блокови за движење, завртување и насока
 • Креирање на проекти со ограничен збир на блокови
 • Багови и дебагирање
 • Анимација со блокови за : движење, звук, изглед
 • Проект – интерактивен колаж
 • Блокови за звуци и едитор на звуци во Scratch. Независна паралелност
 • Блокови за изглед и Paint editor во Scratch
 • Блокови за повторување. Анимација на карактери
 • Мои блокови – функции во Scratch
 • Разговори меѓу карактери. Зависна паралелност
 • Блокови за позадини. Сцени – проект приказна
 • Колаборативен проект – Pass it on
 • Услови. Sensing (ask and answer)
 • Оператори
 • Изработка на квиз со помош на оператори и sensing
 • Индивидуален проект и презентација на проектот

По завршување на првата обука се продолжува со изучување на обуката Scratch Adv. Во програмата од оваа обука се повторуваат и применуваат изучените концепти од првата обука во Scratch, се прошируваат со усвојување на нови концепти и работа на повеќе проекти за изработка на 2D игри и изработка и презентација на индивидуален проект.
Оваа обука ги опфаќа следните содржини:

 • Напредни концепти – video sensing, cloning
 • Екстензија Pen – запознавање со алатките, цртање на елементарни линии и форми и цртање на посложени форми
 • Блокови за контрола
 • Проекти кои изгледаат како игри со движење на стрелки и сенсинг блоковите
 • Променлива и примена
 • Елементи на игра
 • Изработка на 5 основни 2D игри и додавање на екстензии
 • Листи и работа со листи
 • Низи и проекти со текстуални низи
 • Дебагирање на проекти
 • Правење на индивидуален завршен проект и презентирање на проектот

Основни и напредни обуки за дизајн за деца

Дигитална патека за дизајн понатаму продолжува со обуките: Основи на дизајн и Canva и Дизајн и Canva Adv во коишто учениците се запознаваат со основите на графички дизајн и практично учат и го применуваат наученото во онлајн платформата за графички дизајн Canva.

Преку овие обуки децата ќе сфатат дека графичкиот дизајн е насекаде околу нас, ќе научат уште еден начин за комуницирање порака преку креативност, како ефикасно да ги реализираат идеите на другите луѓе, како да станат вешти забележувачи на детали и како да изработуваат свои дизајни.
Програмата на овие обуки ги опфаќа следните содржини:

 • Основи на дизајн (запознавање со поимите графички дизајн и графички дизајнер)
 • Главни елементи и главни правила во графичкиот дизајн
 • Визуелен дизајн (контраст, повторување, подреденост (хиерархија) големина, боја)
 • Форми (икони, вектори) – запознавање и нивна примена
 • Палета на бои (RGB & CMYK) – запознавање и примена на боите преку различни веб страници
 • Фотографии – запознавање, примена на свои фотографирани фотографии и веб страници со free stock фотографии
 • Типографија – запознавање со нова терминологија, фонт и негово запознавање и нивно користење
 • Детален опис / идентитет (brand book) на некој од светските брендови кои на децата им се многу добро познати

Во текот на обуките за практични активности и изработка на дизајн ќе се користи онлајн платформата за графички дизајн Canva. Работата во Canva е дела од програмата за обуките која вклучува:

 • Запознавање со основните Canva алатки (секоја алатка посебно)
 • Запознавање со различните димензии на постови, презентации, флаери итн
 • Запознавање со нова терминологија (mockup, template и сл)
 • Активности – работа на готов темплејт, целосно едитирање со сосема нова тема
 • Изработка нa: презентации, постови за социјални медиуми, постери, логоа, флаери, покани, честитки, видеа и анимации, визит карти, брошури, мениа, сертификати, банери, корици за книги, стикери, етикети, календари, карти, принтови за маички, шолји

Вие исто така би сакале…