ПрограмИграм™ во Scratch Adv. плаќање наеднаш

9.500 ден

По завршување на првата обука Scratch учениците продолжуваат со изучување на обуката Scratch Adv. Во програмата од оваа обука се повторуваат и применуваат изучените концепти од првата обука во Scratch, се прошируваат со усвојување на нови концепти и работа на посложени проекти.

Оваа обука е наменета за деца на возраст од 8 до 11 години. Обуката се одвива онлајн, со користење на платформата Zoom. Времетраење на една обука е 17 недели со 1 час неделно по 75 минути.

Со завршувањето на Scratch Adv учениците ќе демонстрираат познавање и примена на блок наредби за напредни концепти и екстензии во Scratch, ќе ги усвојат концептите за: променлива, листи, услови, текстуални низи. .Практично ќе знаат да го применат наученото за изработка на проекти во Scratch од типот: 2D игри, квизови, саморежиран проект по сопствена замисла.

Опис

Оваа обука ги опфаќа следните содржини:

 • Напредни концепти – video sensing & when loudness >
 • Напредни концепти –  cloning
 • Екстензија Pen – запознавање со алатките и цртање на елементарни линии и форми
 • Екстензија Pen – цртање посложени форми
 • Блокови за контрола
 • Проекти кои изгледаат како игри со движење на стрелки и сенсинг блоковите
 • Променлива
 • Креирање на видео игри со примена на изучените концепти и нивно проширување (Catch game & extensions, Maze & extensions, Pong & extensions, Scrolling & extensions,  Shooting game & extensions)
 •  Листи и низи
 •  Проекти со текстуални низи
 •  Дебагирање на проекти
 •  Правење на индивидуален завршен проект
 •  Презентирање на завршен проект

Вие исто така би сакале…